رسم سهمي در حالت مربع کامل شده

مدرس جناب آقای مصلحی