یادآوری ویژگی های مثلث قائم الزاویه

مدرس جناب آقای بهرامی