گفتار یک - حواس - گیرنده‌های حسی

دبیر: جناب آقای دیانی