فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته

سخنران : جناب آقای نعمت بخش