تغییرات گرماده و گرماگیر و انرژی فعالسازی

مدرس : جناب آقای دهقانی